เวลาสากล - universal time

ใช้ตัวย่อว่า UT เป็นเวลาที่ถือเป็นมาตรฐานสากล เหมือนกับ GMT (Greenwich Mean Time)