ระบบพิกัดศูนย์สูตร - equatorial coordinate system

ระบบพิกัดที่ใช้ในการบอกตำแหน่งบนชนิดหนึ่ง ใช้เป็นเส้นอ้างอิงหลัก คู่ลำดับที่ใช้คือ ไรต์แอสเซนชัน (R.A.) และ เดคลิเนชัน (Dec) ในลักษณะเดียวกันกับ และที่ใช้บนโลก

เดคลิเนชันบอกตำแหน่งตามแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าคล้ายกับละติจูด แนวเส้นศูนย์สูตรฟ้ามีเดคลิเนชันเป็น 0 มุมที่วัดไปทางซีกฟ้าเหนือจะมีค่าเป็นบวก ที่ขั้วฟ้าเหนืออยู่ที่ตำแหน่งเดคลิเนชัน +90o มุมที่วัดไปทางทางซีกฟ้าใต้มีค่าเดคลิเนชันเป็นลบ ที่ขั้วฟ้าใต้อยู่ที่ตำแหน่งเดคลิเนชัน -90o

ไรต์แอสเซนชันบอกตำแหน่งตามแนวที่ตั้งฉากกับเดคลิเนชัน มีหน่วยวัดเป็น ชั่วโมง นาที วินาที เหมือนกับหน่วยของเวลา ค่าไรต์แอสเซนชันมีค่าเป็น 0 ชั่วโมงที่จุด และไล่ไปทางทิศตะวันออกจนครบรอบที่จุดเดิมหรือ 24 ชั่วโมง ช่วงมุม 1 ชั่วโมงของไรต์แอสเซนชันเท่ากับ 15 องศา