ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพดาวตกที่ดอยเสมอดาว

ภาพดาวตกที่ดอยเสมอดาว

ถ่ายภาพโดย : กิตติพงษ์ ศุภนุุกูลสมัย (kittipong.toyothai@gmail.com)

สถานที่ : ดอยเสมอดาว จ.น่าน

วัน/เวลา : 19 พฤศจิกายน 2560 04:00 น.

Nikon D7000 f/3.5 ISO 4000, 18 mm, 20 sec