สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564

1 สิงหาคม 2562
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2562
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารฯ ตามข้อบังคับสมาคมดาราศาสตร์ไทย ข้อ 3.2 ให้กำหนดวิธีการเลือกกรรมการบริหาร (ข้อ 3.2.1 3.2.6) จำนวนทั้งสิ้น 13 คน รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1.นายกวี สุขะตุงคะ
2.นายคณิชา ทินบัว 
3.นางจิราภรณ์ วิทยสุทธาพร
4.ว่าที่ร้อยตรี ธีรพร สุรตระกูล
5.นางสาวประพีร์ วิราพร
6.นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
7.นายภาณุไชยสิทธิ์
8.นายยอดธงรอดแก้ว
9.นางรัชนีสุขเทียบ
10.นายวรพล ไม้สน
11.นายวิษณุเอื้อชูเกียรติ
12.นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
13.นายอารี สวัสดี


ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม 2562
 

(นายอนุสรณ์  โคนชัยภูมิ)
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย