ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองหรือเปล่า?

ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกันกับโลก แต่อัตราการหมุนของดวงอาทิตย์ต่างกันในแต่ละละติจูด ที่บริเวณขั้วจะมีอัตราหมุนรอบตัวเองประมาณ 35 วัน ส่วนบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะหมุนด้วยอัตราประมาณ 25 วันต่อรอบ โดยเฉลี่ยรอบละประมาณ 28 วัน







วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)