สมาคมดาราศาสตร์ไทย

18 พ.ย. 2543
รายงานโดย:
นักดาราศาสตร์ใช้สถานีสังเกตการณ์จันทราตรวจพบดาวฤกษ์ดวงใหม่ในบริเวณเนบิวลานายพราน ดาวใหม่ดวงนี้มีอุณหภูมิสูงถึง 60 ล้านองศาเซลเซียส ก่อนหน้านี้ดาวที่ร้อนที่สุดที่รู้จักมีอุณภูมิเพียง 45 ล้านองศาเซลเซียสเท่านั้น
ที่มา