สมาคมดาราศาสตร์ไทย

11 ก.ค. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องเอเปกซ์ (APEX) ในชิลีตรวจพบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์บริเวณใกล้ดาว โรคนแบกงู (Rho Ophiuchi) เป็นครั้งแรกที่มีการพบโมเลกุลของสารชนิดนี้ได้ในอวกาศ
ที่มา Hydrogen peroxide found in space - astronomy.com