ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชาติ
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2547

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ศูนย์ สอวน. ผลการสอบ
1 ด.ช. สวรรยา เอียดตรง มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตรรางวัล ดีเยี่ยม
2 นาย เสริมสุข ธนบรรเจิดสิน สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดีเยี่ยม
3 นาย ภัทรศัย ขจรวิทยา สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดีเยี่ยม
4 ด.ช. ธนพนธ์ กำเนิดสิทธิเสรี สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดีมาก
5 ด.ช. ธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตรรางวัล ดีมาก
6 ด.ช. สัมมา เลิศธีรกุล สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดี
7 ด.ช. พูน พานิชพิบูลย์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดี
8 ด.ช. ไพรัช ตั้งจารุพงศ์สกุล มหาวิทยาลัย เชียงใหม เกียรติบัตรรางวัล ดี
9 ด.ช. ณัฐพงษ์ เกตุอ่ำ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตรรางวัล ดี
10 ด.ช. เอกพงษ์ ตติรังสรรค์สุข มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตรรางวัล ดี
11 ด.ช. เอกพจน์ หมีนาค มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติคุณประกาศ
12 ด.ช. จุมพน พวงเดช สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติคุณประกาศ
13 ด.ช. ศุภณัฐ วีระอาชากุล มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติคุณประกาศ
14 ด.ช. ปิยภัทร สราญฤทธิชัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
15 ด.ช. ชุติเทพ ทีฆพุฒิ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
16 ด.ช. วิวรรธน์ชัย สิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
17 ด.ญ. ชุตินันท์ รัตนกาญจน์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
18 ด.ช. คณากร วงศ์พงษ์คำ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
19 ด.ช. กฤติน อินทรวิจิตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
20 ด.ญ. จิตรลดา กุศล มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
21 ด.ช. ฐากูร บุษย์เพชร มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
22 ด.ญ. นวพร นาคหฤทัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
23 ด.ญ. สุธิมา ศรีฟ้า ศูนย์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
24 ด.ช. อธิป กิจขจรเกียรติ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน


รางวัลพิเศษ
 
เกียรติบัตร รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และคะแนนรวมสูงสุด
ด.ช. สวรรยา เอียดตรง ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
 
เกียรติบัตร รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด
นาย เสริมสุข ธนบรรเจิดสิน ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 
เกียรติบัตร รางวัลคะแนนภาคสังเกตการณ์การสูงสุด
ด.ช. ธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
 
เกียรติบัตร รางวัล Woman in Astronomy
ด.ญ. ชุตินันท์ รัตนกาญจน์ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย ขอนแก่นประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2548
คณะกรรมการประกาศผลสอบ มูลนิธิ สอวน.