ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชาติ
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2547

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ศูนย์ สอวน. ผลการสอบ
1 ด.ช. กฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตรรางวัล ดีเยี่ยม
2 นาย ทรงเกียรติ นุตาลัย สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดีเยี่ยม
3 ด.ช. นัฐพงศ์ ธรรมสาร มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตรรางวัล ดีเยี่ยม
4 น.ส. รพิศา นันทนีย์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดีมาก
5 นาย ชุติพงศ์ สุวรรณจักร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตรรางวัล ดี
6 น.ส. ณิชา ลีโทชวลิต สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดี
7 ด.ญ. นัทธมน ถาวรพิทักษ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตรรางวัล ดี
8 นาย พิสิฏฐ นิธิยานันท์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตรรางวัล ดี
9 นาย วัชร ฟุ้งวัชรากร มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตรรางวัล ดี
10 น.ส. สุทธิดา วิจิตรพันธ์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตรรางวัล ดี
11 นาย เกริก กันทนันท์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติคุณประกาศ
12 นาย คมสัน ตันติชูเกียรติ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติคุณประกาศ
13 นาย นรธิป นพฤทธิ์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติคุณประกาศ
14 นาย ภควัต แสงเพชรวัฒนกุล มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติคุณประกาศ
15 นาย ภากร สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติคุณประกาศ
16 ด.ญ. ลภัสรดา แต้ไมตรี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติคุณประกาศ
17 นาย กานต์ หงษ์มีเสียงศรี สมาคมดาราศาสตร์ไทย เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
18 นาย นัครา จันทวงศ์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
19 นาย พงษ์ธร หนูฤทธิ์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
20 นาย พรประเสริฐ แซ่ชิ่น มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
21 นาย ภูมิพงศ์ ไชยวงศ์คต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
22 นาย ศตพรรษ ปูชนียกุล มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
23 ด.ญ. ศรัณยา แซ่เซียว มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน
24 น.ส. สุภัค สงวนทรัพย์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน

 

รางวัลพิเศษ
 
เกียรติบัตร รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด และคะแนนรวมสูงสุด
ด.ช. กฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
 
เกียรติบัตร รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด
นาย วัชร ฟุ้งวัชรากร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
 
เกียรติบัตร รางวัลคะแนนภาคสังเกตการณ์การสูงสุด
นาย นรธิป นพฤทธิ์ ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 
เกียรติบัตร รางวัล Woman in Astronomy
น.ส. รพิศา นันทนีย์ ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทยประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2548
คณะกรรมการประกาศผลสอบ มูลนิธิ สอวน.