04 สิงหาคม 2015, 08:17:24

ผู้เขียน หัวข้อ: ผล สอวน.ดาราศาสตร์ฯ ศูนย์จุฬาฯ  (อ่าน 6538 ครั้ง)

ครูไก่

  • บุคคลทั่วไป
ผล สอวน.ดาราศาสตร์ฯ ศูนย์จุฬาฯ
« เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 17:16:26 »
ผลออกมาแล้วนะครับ  ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมดาราศาสตร์โอลิมปิก  ค่าย 1
ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประจำปี 2553

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ตอนต้น
หมายเลข   โรงเรียน                                   ชื่อ – สกุล
1   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.นุสบา  ตังปิด
2   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.ชวกร  หนูน้อย
3   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.วิภาพร  พุ่มลืมคิด
4   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.เสาวพรรณ  ใบแย้ม
5   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.สศิประภา  สนแก้ว
6   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.อชิระ  เบญจานุวัตรา
7   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.สลักฝัน  นาคทับ
8   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.อุมาพร  อินทะจร
9   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.วริศ   นวมนิ่ม
10   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.ชาลิสา  หอมตระหลบ
11   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.ธนกฤต  เตียววนากูล
12   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.ภูวิศ  พุพันธ์
13   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.ภูสิทธิ์  สุทธางคกูล
14   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.วรากร  จรัลวรวงศ์
15   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ช.ปัญญ์  กัณฑภา
16   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.สิมิลัน  เลิศพลรัตน์
17   วชิรธรรมสาธิต   ด.ช.ธรรมฤทธิ์  ลิขิตธีรเมธ
18   วัดสุทธิวราราม   ด.ช.ธัชพล  อั๋นประเสริฐ
19   สตรีวิทยา                   ด.ญ.ธนนันต์  ตั้งจิตร่วมบุญ
20   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.กฤษฎิ์  สง่าอารีย์กุล
21   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.อำพันเทพ  ธารวณิชย์การ
22   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.เมธาสิทธิ์  การะเกตุ
23   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.ธนพัฒน์  ลิมปอารยะกุล
24   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.ฆนรุจ  จันทร์ทองดี
25   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.กมลธรรม  เอกเมธีพันธ์
26   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.ธนพงศ์  สิริรัตนปัญญา
27   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.จิรสิทธิ์  เจียรพรรณี
28   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.ณัฐนนท์  นำนาผล
29   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.จิตรภณ  เลิศประเสริฐพงศ์
30   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.นันท์ธนิก  ตันติวัสดาการ
31   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.พชร  นาคะยืนยงสุข
32   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.พรหมธาดา  ฮามคำไพ
33   สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ  ฝ่ายมัธยม   ด.ญ.ธัญสุดา  อัศวนภากาศ
34   สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ  ฝ่ายมัธยม   ด.ช.ธรณ์  โกศลพัฒนดุรงค์
35   สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน   ด.ช.สิรดนัย  ริมสาคร

ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ตอนปลาย
1   เตรียมอุดมศึกษา   น.ส.ทิพยพร  โล่ห์ไพศาลกฤช
2   เตรียมอุดมศึกษา   น.ส.ณัชชา  บุญธนากร
3   เตรียมอุดมศึกษา   น.ส.ภัทราพร  เสนาจักร
4   เตรียมอุดมศึกษา   นายพงษ์พิจิตร  ชวนรักษาสัตย์
5   จุฬาภรณ์ราชวิทยาเพชรบุรี   น.ส.พิมพ์เพ็ญ  ดุรงค์ธรรม
6   จุฬาภรณ์ราชวิทยาเพชรบุรี   น.ส.ปภาดา  ณัฐสถาพร
7   จุฬาภรณ์ราชวิทยาเพชรบุรี   นายอิทธิศักดิ์  พรหมมา
8   จุฬาภรณ์ราชวิทยาชลบุรี   น.ส.ปาริสุทธิ์  สัมมา
9   จุฬาภรณ์ราชวิทยาชลบุรี   นายปวริศร  ใจทหาร
10   จุฬาภรณ์ราชวิทยาชลบุรี   น.ส.กัญญจน์ภรณ์  ประทุมมา
11   จุฬาภรณ์ราชวิทยาชลบุรี   นายนภพล  ภูยาธร
12   ชลราษฎรอำรุง   นายปรมัตท์  ธรรมปรีชาไว
13   ชัยนาทพิทยาคม   นายคฑาวุธ  ยุซิ
14   นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา   นายรจิ  กิติศรีวรพันธุ์
15   บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)   ด.ญ.พาขวัญ  สงวนพงษ์
16   บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)   นายสุภทัต  กรรตกิติ
17   บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)   น.ส.พิชาภรณ์  รอดละมูล
18   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   นายปัฐน์  โหรชัยยะ
19   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   นายณัฐดนัย  เปียสังข์
20   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   น.ส.คณวรรณ  ทับศรีนวล
21   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   น.ส.ฉมากัญจน์  สถิรชวาล
22   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   นายภควุฒ  ตั้งเจริญบำรุงสุข
23   พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี   ด.ญ.ภนิตา  ฤทธิ์นุ่ม
24   สตรีวิทยา   น.ส.พรกนก  ต่อเอกบัณฑิต
25   สตรีวิทยา   น.ส.วิสา  ติยมณี
26   สตรีวิทยา   น.ส.วัชราภรณ์  วสุวัฏฏกุล
27   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.ไชยสิทธิ์  เลิศกุลทานนท์
28   สวนกุหลาบวิทยาลัย   นายอิทธืศักดิ์  เมธพร้อมพงษ์
29   สวนกุหลาบวิทยาลัย   นายธนนัย  เหนือเมฆ
30   สวนกุหลาบวิทยาลัย   ด.ช.ธนพล  รัชตาภิรมย์
31   สวนกุหลาบวิทยาลัย   นายวิศรุต  อมรสิริพาณิชย์
32   สวนกุหลาบวิทยาลัย   นายชานนท์  วงศ์เจริญ
33   สวนกุหลาบวิทยาลัย   นายพงศ์พล  นิมิตปัญญา
34   สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายมัธยม   นายบวรปรัชญ์  วิจารณ์วรรณลักษณ์
35   สาธิต มศว.(ประสานมิตร)   น.ส.ภัทราภรณ์  กำเนิดสิทธิเสรี
36   อมาตยกุล   น.ส.ศุภจริณ  สุทธิโอภาส

ออฟไลน์ pop

  • Jr. Member
  • **
  • กระทู้: 38
  • ชอบคำตอบนี้ไหม: +4/-0
Re: ผล สอวน.ดาราศาสตร์ฯ ศูนย์จุฬาฯ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 17:39:54 »
ขอบคุณมากครับอาจารย์ไก่

โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ กับ สวนกุหลาบ แชมป์ อีกแล้วครับ

ออฟไลน์ MiChaEl

  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 62
  • ชอบคำตอบนี้ไหม: +1/-0
Re: ผล สอวน.ดาราศาสตร์ฯ ศูนย์จุฬาฯ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 กันยายน 2010, 21:18:14 »
โอ้ ผลมาแล้ว ขอบคุณครูไก่ครับ

 

Webboard