ส่งผู้แทนดาราศาสตร์โอลิมปิก

IAO ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 ตุลาคม 2548