สมาคมดาราศาสตร์ไทย
สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ประจำปี พ.ศ. 2555-2556

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2555 - 2556 ขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามข้อบังคับสมาคมดาราศาสตร์ไทย 3.2.4 และ 3.2.5 จำนวนรวมทั้งหมด 13 คน รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

 1. นายกวี สุขะตุงคะ
 2. นายคณิชา ทินบัว
 3. นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์
 4. นางทองเพียร มั่นประสงค์
 5. นายไท นานา
 6. ว่าที่ร้อยตรีธีรพร สุรตระกูล
 7. นางนงนุช จงรุจิรัตนกุล
 8. นายประชา เอกวรวงศ์
 9. นางสาวประพีร์ วิราพร
 10. นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน
 11. นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
 12. นายพรชัย อมรศรีจิรทร
 13. นายอารี สวัสดี
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
นายอนุสรณ์ โคนชัยภูมิ
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ปี พ.ศ. 2554