สมาคมดาราศาสตร์ไทย
สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560

คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 ขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามข้อบังคับสมาคมดาราศาสตร์ไทย ข้อ 3.2.1 ข้อ 3.2.3วรรคสอง ข้อ 3.2.4 ข้อ 3.2.5 และข้อ 3.2.6 จำนวนรวมทั้งหมด 15 คน รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้
 1. นายกวี สุขะตุงคะ
 2. นางสาวกุสุมา ธรรมานิตย์
 3. นายคณิชา ทินบัว
 4. นางจิราภรณ์ วิทยสุทธาพร
 5. ว่าที่ร้อยตรีธีรพร สุรตระกูล
 6. นายมังคลา ตั้งอัศวเวช
 7. นางสาวประพีร์ วิราพร
 8. นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
 9. นายพรชัย อมรศรีจิรทร
 10. นายเพิ่มสิน เลิศรัฐการ
 11. นายวรพล ไม้สน
 12. นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
 13. นายสุวิชา ครุฑานุช
 14. นางสาวอติพร ทองบริสุทธิ์
 15. นายอารี สวัสดี
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558
นายอนุสรณ์ โคนชัยภูมิ
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ปี พ.ศ. 2558