ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 2 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (บริเวณสมาคมดาราศาสตร์ไทย) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2551
  2. กรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี
  3. ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ (ปี พ.ศ. 2553 - 2554)
  4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี ปี พ.ศ. 2553
  5. เรื่องอื่นๆ

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดบรรยายพิเศษปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ต้อนรับปีใหม่ 2010 ( พ.ศ. 2553 ) เรื่อง

  • ปี 2009 ปีดาราศาสตร์สากล จากการประกาศขององค์การสหประชาชาติ ความยิ่งใหญ่ของกาลิเลโอสร้างกล้องโทรทรรศน์ส่องดูหลุมดวงจันทร์เมื่อ 400 ปีมาแล้ว โดย : อาจารย์อารี สวัสดี อุปนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  • จันทรุปราคาบางส่วน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม 2553 การสังเกตสุริยุปราคาบางส่วนในประเทศไทย 15 มกราคม 2553 โดย : วิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  • ปี ค.ศ. 2012 เป็นวาระสุดท้ายของโลกจริงหรือ โดย : วิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  • เวลา 18.00 - 20.00 น. ย้อนรอยกาลิเลโอ ดูหลุมดวงจันทร์และดาวพฤหัสบดี ผ่านกล้องโทรทรรศน์ โดย : คณะวิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทย

นอกจากนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุม จะได้จับฉลากรับรางวัล "แว่นสุริยะ" ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิก ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และฟังการบรรยายพิเศษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวประพีร์ วิราพร
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่สถานที่ประชุม