ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
และฟังการบรรยายพิเศษปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ปี 2012

เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 13:30 - 17:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 โรงเรียนดาราคาม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2553
  2. กรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี
  3. ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตามข้อบังคับสมาคมฯ 3.2.7 ในปีที่มีการเลือกตั้ง
  4. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
  5. เรื่องอื่นๆ

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดบรรยายพิเศษปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ต้อนรับปีใหม่ 2012 (พ.ศ. 2555) ดังนี้

  • การสังเกตจุดมืดดวงอาทิตย์ (sunspot) อย่างถูกวิธี ในปี ค.ศ. 2012
  • ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ (Trasit of Venus) วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555
  • ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • บรรยายโดย : นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย

นอกจากนี้สมาชิกฯ และผู้สนใจ ที่เข้าร่วมประชุมจะได้จับฉลากรับรางวัล "ของที่ระลึกจากสมาคมฯ" ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และฟังการบรรยายพิเศษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอารี สวัสดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่

แผนที่สถานที่ประชุม