ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
และฟังการบรรยายพิเศษ

เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 โรงเรียนดาราคาม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2554
 2. กรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี
 3. ที่ประชุมเลือกกรรมการเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคมฯ 3.2.2
 4. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
 5. เรื่องอื่น ๆ

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯจะจัดบรรยายพิเศษปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ต้อนรับปีใหม่ “2013” (พ.ศ. 2556) ดังนี้

 • ตามล่าดูดาวหางดวงใหม่ “ดาวหางแพนสตาร์ส – C/2011 L4 (PANSTARRS)” และดาวหางไอซอนความสว่างใกล้เคียงดวงจันทร์
 • มหันตภัยของพายุสุริยะ (Solar storm 2013) มีผลกระทบต่อโลกอย่างไร
 • Sun Outages มีผลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันอย่างไร
 • ตั้งกล้องโทรทรรศน์ส่องดูดวงอาทิตย์ และจุดมืดดวงอาทิตย์ (Sunspot)
 • วิทยากร : นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  นายพรชัย อมรศรีจิรทร และนายพรชัย รังษีธนะไพศาล กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย

นอกจากนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าประชุมจะได้จับฉลากรับรางวัล “ของที่ระลึกจากสมาคมฯ” ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิก ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และฟังการบรรยายพิเศษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอารี สวัสดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่

แผนที่สถานที่ประชุม