ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
และฟังการบรรยายพิเศษ

เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 โรงเรียนดาราคาม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2556
  2. กรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี
  3. ที่ประชุมเลือกกรรมการเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคมฯ 3.2.2
  4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
  5. เรื่องอื่น ๆ

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดบรรยายพิเศษปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เด่นมหัศจรรย์ยิ่ง ในรอบปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 ดังนี้

  • ตามล่าฝนดาวตกคนคู่ (Geminids) 14 ธันวาคม ส่งท้ายปี 2557
  • จุดมืดดวงอาทิตย์ (Sunspots) ปี 2014 มีผลกระทบต่อโลกอย่างไร ทำให้โลกมืด 6 วันจริงหรือ
  • ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ขึ้น 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง ในวันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ตั้งกล้องโทรทรรศน์ส่องดูจุดมืดดวงอาทิตย์ (Sunspots)

วิทยากร : คณะกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย

นอกจากนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าประชุมจะได้จับฉลากรับรางวัล “ของที่ระลึกจากสมาคมฯ” อาทิ รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย แว่นสุริยะ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิก ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และฟังการบรรยายพิเศษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวประพีร์ วิราพร
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่

แผนที่สถานที่ประชุม