โครงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)
The First Thai Astronomy Olympiad : 1st TAO


ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.1 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)
1.2 สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสนพระทัยทางด้านดาราศาสตร์และทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี ซึ่งในครั้งนั้นตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นับเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์ ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สืบเนื่องต่อมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงสนพระทัยในทางดาราศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะประกาศใช้ทั่วประเทศในปี 2546 แล้วนั้น หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และอวกาศได้บรรจุสาระเนื้อหาวิชาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาบังคับให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานของสากลในระดับนานาชาติ ดังนั้นมูลนิธิ สอวน. ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างยิ่ง ซึ่งทางมูลนิธิได้จัดโครงการโอลิมปิกวิชาการหลายสาขาต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฯลฯ
สืบเนื่องจากมีการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Astronomy Olympiad หรือย่อว่า IAO จัดโดย Euro – Asian Astronomical Society (EAAS) และ Euro – Asian Association of Astronomy Teacher (EAATA) เป็นการแข่งขัน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมช่วงอายุไม่เกิน 15 ปีและ 17 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้มีการพบปะในระดับนานาชาติระหว่างโรงเรียนที่มีการสอนดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของดาราศาสตร์ที่มีต่อวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมทุกสาขา รวมทั้งการศึกษาโดยทั่วไปของเยาวชนซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาในสาขาวิชาดาราศาสตร์และอวกาศที่จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องวางแผนงานโครงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกในระยะเวลา 5 ปีเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนของชาติอีกทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาทิ ครู อาจารย์ นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตร สิ่งสำคัญยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
ศูนย์สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีการเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปี 2546 – 2547 (ค่ายดาราศาสตร์ 1) จำนวนนักเรียน 35 คน จากนักเรียนทั่วประเทศ และคัดนักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์ 2 จำนวน 20 คน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ละ 6 คน รวม 24 คน โดยนักเรียนทั้งหมดจะเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระหว่างวันที่ 26–30 สิงหาคม 2547 นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ อาจารย์และครูสังเกตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ จำนวนประมาณ 30 คน ในการสอบแข่งขันประกอบด้วย 3 ส่วน คือการสอบแข่งขันภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

3.1 การจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองสมโภช 200 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547
3.2 ให้นักเรียนที่เป็นผู้แทนศูนย์ได้เพิ่มพูนประสบการณ์การแข่งขันดาราศาสตร์ระดับชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์
3.3 เพิ่มพูนประสบการณ์ครูสังเกตการณ์ให้มีประสบการณ์ด้านความรู้และทักษะทางดาราศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ในสาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ
3.4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2550
3.5 พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์เพื่อได้บุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีดำเนินการ

4.1 ศูนย์การอบรม 4 ศูนย์ คัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน ศูนย์ละ 6 คน รวม 24 คน
4.2 ศูนย์การอบรม 4 ศูนย์ ดำเนินการออกข้อสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติการ และภาคสังเกตการณ์แล้วส่งให้ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาและ คัดเลือกข้อสอบ
4.3 ศูนย์การอบรม 4 ศูนย์ เสนอชื่ออาจารย์รวมเป็นกรรมการออกข้อสอบ กรรมการตรวจข้อสอบและกรรมการวิชาการ ศูนย์ละ 2 คน รวมทั้งเสนอชื่อครูสังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ละ 2 คน
4.4 ศูนย์สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทยประสานงานและดำเนินการจัดแข่งขันในระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2547

กำหนดการและสถานที่

5.1 กำหนดการจัดแข่งขัน วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2547 (รายละเอียดกำหนดการอยู่ในเอกสารหมายเลข 2)
5.2 สถานที่จัดแข่งขัน ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พระนครแกรนด์วิว สถาบันราชภัฎพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ

หลักสูตรการจัดแข่งขัน

ประเภทข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (ชั่วโมง) เนื้อหาข้อสอบ คะแนนเต็ม
ภาคทฤษฎี ออกแบบอัตนัย 6 ข้อ 3 ชม. (ข้อละ 0.5 ชม.) ทฤษฎีดาราศาสตร์ 40
ภาคปฏิบัติการ 2 ข้อ 3 ชม. (ข้อละ 1.5 ชม.) ใช้ข้อมูลจริง แล้วให้นักเรียนเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากการทำปฏิบัติการ 30
ภาคสังเกตการณ์ 2 ข้อ 3 ชม. (ข้อละ 1.5 ชม.) ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลจากการ สังเกตการณ์ 30