ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
(ค่ายดาราศาสตร์ 1) ระหว่างวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2548
ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ลำดับที่ เลขที่สอบ  ชื่อ - นามสกุล   สถานศึกษา   จังหวัด 
1 60  ด.ช.   ขจรวงศ์   ฤกษ์ขจรนามกุล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
2 73  ด.ช.   จักรกฤษณ์   จิรประเสริฐวงศ์   โรงเรียนพรหมานุสรณ์   เพชรบุรี 
3 93  ด.ช.   จิรายุ   สุทัศนทรวง  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
4 125  ด.ช.   ชวณัฏฐ์   ศรีบุญญา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   กรุงเทพมหานคร 
5 156  ด.ช.   ณัฏฐวุฒิ   จิรอร่าม   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
6 180  ด.ช.   ณัฐพล   เลิศอุดมวิริยะ   โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์   กรุงเทพมหานคร 
7 182  ด.ญ.   ณัฐมาศ   ทับศรีนวล   โรงเรียนพรหมานุสรณ์   เพชรบุรี 
8 183  ด.ช.   ณัฐยุตม์   มหิทราฟองกุล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
9 187  ด.ช.   ณัฐวัฒน์   ลีฬหะกร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
10 203  ด.ญ.   ดรุณรัตน์   โค้วเจริญ   โรงเรียนสาธิตเกษตร   กรุงเทพมหานคร 
11 221  ด.ช.   ถารัชต์   ศิรินุกูลวัฒนา   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
12 226  ด.ช.   ทวีรักษ์   ทูลพุทธา   โรงเรียนพรหมานุสรณ์   เพชรบุรี 
13 227  ด.ช.   ทวีวัฒน์   สมบูรณ์ปัญญากุล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
14 242  ด.ช.   ธนพัตร   สมบูรณ์ทรัพย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
15 246  ด.ช.   ธนวัฒน์   สุขนิ่ม   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
16 280  ด.ช.   ธีรวิช   ฉายศิริกุล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
17 365  ด.ช.   ปิยทัศน์   มณีนวล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
18 366  ด.ช.   ปิยพนธ์   ตีระวานิชสันติ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
19 368  ด.ช.   ปุณณวิช   คงพิทักษ์สกุล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
20 407  ด.ช.   พีรณัฐ   วงศ์สิริศักดิ์   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
21 410  ด.ช.   พีรพงศ์   อัศวภูรีกรณ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
22 425  ด.ช.   ภากร   ชวาลไพบูลย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
23 471  ด.ช.   รัชพล   งามสม   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
24 473  ด.ช.   รัญธน์   ปรรเลงจิต   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
25 487  ด.ญ.   ลลิตวดี   กิ่งไม้กลาง   โรงเรียนพรหมานุสรณ์   เพชรบุรี 
26 494  ด.ช.   วรงกฎ   ประสานสุทธิพร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
27 499  ด.ช.   วรรณภัทร   โพธิ์เดช   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
28 522  ด.ช.   วาริท   โปษยานนท์   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
29 525  ด.ญ.   วิชวรรณ   สกุลสุพิชญ์   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   กรุงเทพมหานคร 
30 532  ด.ช.   วิศวะ   ติยะมณี   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
31 579  ด.ช.   ศุภโชค   คงเทียน   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   กรุงเทพมหานคร 
32 583  ด.ช.   ศุภวิชญ์   เกียรติศักดิ์โสภณ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 
33 615  ด.ญ.   สิรินุช   โรจนไพฑูรย์   โรงเรียนสตรีวิทยา   กรุงเทพมหานคร 
34 633  ด.ช.   สุธินันท์   บุญหลาย   โรงเรียนพรหมานุสรณ์   เพชรบุรี 
35 649  ด.ช.   สุวรรณ   สุวรรณรัตน์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   กรุงเทพมหานคร 

  หมายเหตุ
   
1. ลำดับชื่อนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
2. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งผลการสอบโดยจะจัดส่งเป็นจดหมายโดยตรงถึงนักเรียนทุกคนที่เข้ารอบคัดเลือก
จำนวน 35 คน
3. ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายได้มารายงานตัว วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2548 เวลา 08.00 น.
ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548
สมาคมดาราศาสตร์ไทย