โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ประจำปีการศึกษา 2548
( ประจำปีดาราศาสตร์โอลิมปิกสากล 2549)


กลับหน้าหลักดาราศาสตร์โอลิมปิก

โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ประจำปีดาราศาสตร์โอลิมปิกสากล 2549 (ค่ายดาราศาสตร์ 1)
จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(มูลนิธิ สอวน.) และศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย


1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสนพระทัยทางด้านดาราศาสตร์และทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี ซึ่งในครั้งนั้นตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นับเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์ ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สืบเนื่องต่อมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงสนพระทัยในทางดาราศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะประกาศใช้ทั่วประเทศในปี 2546 แล้วนั้น หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และอวกาศได้บรรจุสาระเนื้อหาวิชาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาบังคับให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานของสากลในระดับนานาชาติ ดังนั้นมูลนิธิ สอวน. ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างยิ่ง ซึ่งทางมูลนิธิได้จัดโครงการโอลิมปิกวิชาการหลายสาขาต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฯลฯ
สืบเนื่องจากมีการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Astronomy Olympiad หรือย่อว่า IAO จัดโดย Euro – Asian Astronomical Society (EAAS) และ Euro – Asian Association of Astronomy Teacher (EAATA) เป็นการแข่งขัน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมช่วงอายุไม่เกิน 15 ปีและ 17 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ให้มีการพบปะในระดับนานาชาติระหว่างโรงเรียนที่มีการสอนดาราศาสตร์และฟิสิกส์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของดาราศาสตร์ที่มีต่อวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมทุกสาขา รวมทั้งการศึกษาโดยทั่วไปของเยาวชนซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษาในสาขาวิชาดาราศาสตร์และอวกาศที่จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นต้องวางแผนงานโครงการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกในระยะเวลา 5 ปีเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนของชาติอีกทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาทิ ครู อาจารย์ นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตร สิ่งสำคัญยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นมูลนิธิ สอวน.และสมาคมดาราศาสตร์ไทย จึงจัดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประจำปีดาราศาสตร์โอลิมปิกสากล 2549 (ค่ายดาราศาสตร์ 1) โดยรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ทั้งหมดประมาณ 1,000 โรงเรียน ซึ่งทางมูลนิธิ สอวน. และสมาคมดาราศาสตร์ไทยจะจัดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ในช่วงวันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2548

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1) จำนวน 35 คน
 • เพื่อจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางดาราศาสตร์ระดับประเทศ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดาราศาสตร์ของนักเรียนในการเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
 • เพื่อพัฒนาการศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

3. เป้าหมายของโครงการ

 • เมื่อนักเรียนสิ้นสุดจากการเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1) จำนวน 35 คน แล้วจะจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์ 2 จำนวน 20 คน ในระหว่างเดือนมีนาคม 2549 เพื่อคัดเลือกในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป
 • นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง
 • พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนของประเทศเข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติและเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
 • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดาราศาสตร์บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 • พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับแผนการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. วิธีดำเนินการ
     ศูนย์ สอวน. (สมาคมดาราศาสตร์ไทย) กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ตามรายละเอียดดังนี้
     4.1 จำนวนค่ายที่จัด เวลา สถานที่ ค่าย 1 ปิดเทอมต้นปีการศึกษา 2548 จำนวน 9 วัน วันที่ 8 – 16 ตุลาคม จำนวน 35 คน

 • ค่าย 2 ปิดเทอมปลายปีการศึกษา 2548 จำนวน 11 วัน ในระหว่างวันที่ 18 - 28 มีนาคม 2549 จำนวน 20 คน
 • เมื่อสิ้นค่าย 2 จะคัดเลือกผู้แทนศูนย์ๆ ละ 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ผู้แทนจากการแข่งขันระดับชาติจะส่งไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

     4.2 ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1)
ระยะเวลาที่เข้าค่ายดาราศาสตร์ 1 คือในระหว่างวันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2548 จำนวน 9 วัน ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จำนวนนักเรียนเข้าค่าย 35 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่สังกัด โรงเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประมาณ 1,000 โรงเรียน

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าค่าย

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (* อายุไม่เกิน 15 ปี ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีที่ส่งไปแข่งขันระดับนานาชาติ )
 • * นักเรียนจะต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2534 – 30 ธันวาคม 2535

6. วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัครพร้อมชำระค่าสมัครคนละ 50.- บาท ส่งมาทางไปรษณีย์หรือโอนเงินผ่านธนาคาร รายละเอียดอยู่ในใบสมัครดังแนบ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2548
 • ทางโรงเรียนสามารถให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเข้าค่ายโดยไม่จำกัดจำนวน
 • นักเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือสมัครผ่านโรงเรียนทางไปรษณีย์ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน website สมาคมดาราศาสตร์ไทย

7. การคัดเลือก

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2548 เวลา 12.00 – 15.00 น.
 • สถานที่สอบ โรงเรียนปทุมคงคา แขวงเอกมัย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (ข้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
 • แผนผังที่นั่งสอบและห้องสอบให้นักเรียนตรวจสอบได้ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2548 ณ บริเวณสนามสอบ
 • ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรมีรูปถ่ายที่ทางโรงเรียนออกให้มาแสดงในวันสอบ (ถ้านักเรียนไม่นำบัตรมาแสดงทางสมาคมฯไม่อนุญาตให้สอบ)

8. การประกาศผลสอบ

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2548
  ทาง website สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://thaiastro.nectec.or.th
  และที่สำนักงานสมาคมดาราศาสตร์ไทย โทรศัพท์ 0-2381-7409-10 โทรสาร 0-2381-7410
 • ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 35 คน จะมีจดหมายถึงนักเรียนโดยตรง

9. ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

 • วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2548 นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์ 1 ระยะเวลาเข้าค่าย วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548 (รวม 9 วัน)
 • สถานที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  https://thaiastro.nectec.or.th E-Mail Address : thaiastro@inet.co.th
  โทรศัพท์ 0 - 2381 - 7409 - 10 โทรสาร. 0 - 2381 - 7410

10. ค่าใช้จ่าย
มูลนิธิ สอวน. จะเป็นผู้รับชอบ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ สำหรับ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายทุกคน
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)