โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
ประจำปีการศึกษา 2548
( ประจำปีดาราศาสตร์โอลิมปิกสากล 2549)


กลับหน้าหลักดาราศาสตร์โอลิมปิก


 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ครงการ "ค่าย์ดาราศาสตร์โอลิมปิก" รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 1 เมษายน 2549
ศูนย์ สอวน.สมาคมดาราศาสตร์ไทย


ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน
1 นาย จิราเมธ ช้างคล่อม มหิดลวิทยานุสรณ์
2 นาย ฉัตรชัย เลขะมั่นคง สวนกุหลาบวิทยาลัย
3 นาย ชวณัฎฐ์ ศรีบุญญา เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
4 นาย ณัฐนันท์ ฉันทานุรักษ์ เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี
5 น.ส. ณิชา ลีโทชวลิต มหิดลวิทยานุสรณ์
6 นาย ธนกร จงสุขศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
7 นาย ธัช จิตไมตรีเดชสกุล เตรียมอุดมศึกษา
8 นาย ธำรงศักดิ์ ชีวะวิสุทธิชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย
9 นาย บุญญศักย์ มิตรธรรมศิริ เบญจมราชูทิศ  ราชบุรี
10 นาย ประธีป เลิศมงคลอักษร สวนกุหลาบวิทยาลัย
11 น.ส. ปุญญพัฒน์ ศักดิ์สุภาพชน มหิดลวิทยานุสรณ์
12 นาย พร้อม สุขสมปอง เตรียมอุดมศึกษา
13 นาย พฤทธิ์ ศิลาเดช มหิดลวิทยานุสรณ์
14 นาย พิสิฎฐ์ นิธิยานันท์ วัดสุทธิวราราม
15 นาย ภครัย พรหมพัต มัธยมวัดเบญจมบพิตร
16 น.ส. ภรมาภา พูนภักดี มหิดลวิทยานุสรณ์
17 ด.ช. รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ วัดสุทธิวราราม
18 น.ส. วรรณวิภา ทองสองชั้น มหิดลวิทยานุสรณ์
19 นาย วรวัฒน์ จันทร์สมบูรณ์ สมุทรสาครบูรณะ
20 นาย วศิน สุทธิสันธิ์ สามเสนวิทยาลัย
21 นาย ศิรวิศ สุรพฤกษ์ สาธิต มศว. ปทุมวัน
22 นาย ศิวาวิทย์ เรือนเงิน มหิดลวิทยานุสรณ์
23 นาย สมเจตน์ เจนวรพจน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
24 นาย สรสิช จิระวิชิตชัย มหิดลวิทยานุสรณ์
25 นาย สักกะ ไตรเทพาภิรักษ์ มหิดลวิทยานุสรณ์

หมายเหตุ

1. ลำดับชื่อเรียงตามตัวอักษร
2. ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายได้ มารายงานตัว วันพุธที่ 22 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น.
ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย


ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2549
สมาคมดาราศาสตร์ไทย