ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"
ปีการศึกษา 2549 (ค่ายดาราศาสตร์ 2)
ศูนย์ สอวน.สมาคมดาราศาสตร์ไทยลำดับที่ ชื่อ  -   นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. ทวีรักษ์ ทูลพุทธา พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
2 ด.ช. ธนวุฒิ ธนาธิบดี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 ด.ช. ธรรมรัตน์ ศรีเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 ด.ช. ศิรสิทธิ์ สุชาติลิขิตวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 ด.ญ. ขวัญจิรา วุฒิเศรษฐรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
6 ด.ช. จินตวัต บัวสวัสดิ์ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
7 ด.ช. ชยุต ทัตตากร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 ด.ช. ฐากูร สิริพาณิชพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 ด.ญ. ปรีชญา จริงใจ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
10 ด.ช. อิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 ด.ช. ศตคุณ วัชรางค์กุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
12 ด.ช. ศรวุฒิ สุนทรีพร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
13 ด.ช. คณาทรัพย์ แก้วฉิม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ต่อธิติธรรม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ยินดี ทองเนียม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
16 ด.ญ. ปานวาด ชัยรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
17 ด.ช. วรินทร์ จารุวงศ์วณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
18 ด.ญ. ภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ

1. ลำดับรายชื่อนักเรียน เรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย


2. นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 จะได้เป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งการยืนยันผลการสอบคัดเลือกทางจดหมายถึงนักเรียนโดยตรงไปยังที่อยู่บ้าน

4. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดในการเข้าสอบแข่งขันระดับชาติดังกล่าว โดยตรงกับนักเรียนทั้ง 6 คน ทางจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ให้ไว้กับสมาคมฯประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย