ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่ายดาราศาสตร์ 2)/2549
          ตามที่ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าค่าย
ดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1) ปีการศึกษา 2549 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบ
คัดเลือก จำนวนนักเรียน 20 คน เพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1 ด.ญ. ขวัญจิรา วุฒิเศรษฐรักษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
2 ด.ช. คณาทรัพย์ แก้วฉิม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 ด.ช. จินตวัต บัวสวัสดิ์ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
4 ด.ช. ชยุต ทัตตากร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 ด.ช. ฐากูร สิริพาณิชพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6 ด.ช. ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7 ด.ช. ทวีรักษ์ ทูลพุทธา พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
8 ด.ช. ธนวุฒิ ธนาธิบดี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 ด.ช. ธรรมรัตน์ ศรีเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 ด.ช. นิธิศ กิตติวัฒน์ไพศาล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 ด.ญ. ปรีชญา จริงใจ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
12 ด.ญ. ปานวาด ชัยรัตน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
13 ด.ญ. ภัทธิยา พุทธศีลพรสกุล สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
14 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ต่อธิติธรรม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ยินดี ทองเนียม เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
16 ด.ช. วรินทร์ จารุวงศ์วณิชย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 ด.ช. ศตคุณ วัชรางค์กุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
18 ด.ช. ศรวุฒิ สุนทรีพร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
19 ด.ช. ศิรสิทธิ์ สุชาติลิขิตวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
20 ด.ช. อิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ 1. ลำดับนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
2. ให้นักเรียนมารายงานตัว ปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2550 เวลา 08.00 น. และข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ในระหว่างวันเสาร์ที่ 10 - วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550 ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
3. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งรายละเอียดในการเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกทางจดหมาย
โดยตรงถึงนักเรียนทุกคนที่เข้ารอบ
ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย