ประกาศผลการสอบคัดเลือก

โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่ายดาราศาสตร์ 1)
ระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2549
ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย


ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1 53 ด.ช. กิตติคุณ เมฆวงศ์ตระการ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2 75 ด.ช. คณาทรัพย์ แก้วฉิม โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 145 ด.ช. ชนุดม เจนครองธรรม โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 150 ด.ช. ชยุต ทัตตากร โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 185 ด.ช. ฐากูร สิริพาณิชพงศ์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6 184 ด.ช. ฐากูร ชัยศรีสุข โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7 186 ด.ช. ฐิติกร กิตติบุญญา โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 189 ด.ช. ณภัทร จิรัฐติกาลถาวร โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 212 ด.ช. ณัฐนันท์ ปัญญาวงศ์อุดม โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 263 ด.ช. ทวีรักษ์ ทูลพุทธา โรงเรียน พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
11 287 ด.ช. ธนวุฒิ ธนาธิบดี โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
12 294 ด.ช. ธนาตย์ คุรุธัช โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
13 307 ด.ช. ธรรมรัตน์ ศรีเจริญ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14 340 ด.ช. นครินทร์ โลหิตศิริ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
15 347 ด.ช. นพพล สิรยนาท โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
16 396 ด.ช. นิธิศ กิตติวัฒน์ไพศาล โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 470 ด.ญ. ปานวาด ชัยรัตน์ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
18 512 ด.ช. พรหมพงศ์ จันทร์เด่นแสง โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
19 573 ด.ญ. ภัทธิยา พุทธศีจพรสกุล โรงเรียน สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
20 623 ด.ช. ยศพล จิระวุฒิ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
21 643 ด.ช. รัฐพล ธวัชพงศ์ธร โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
22 667 ด.ช. วงศกร โยธินวัฒน์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
23 669 ด.ช. วชิรวิทย์ พงษ์หิรัญ โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
24 673 ด.ช. วรพันธ์ พุทธศักดา โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
25 687 ด.ช. วรินทร์ จารุวงศ์วณิชย์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
26 706 ด.ช. วันทนันท์ หล่อวัฒนกิจชัย โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
27 734 ด.ช. วีรภัทร พิทยครรชิต โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
28 740 ด.ญ. ศจิกาพร กลัดกลีบ โรงเรียน พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
29 743 ด.ช. ศรนรินทร์ สมขาว โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
30 744 ด.ช. ศรวุฒิ สุนทรพร โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
31 763 ด.ช. ศิรสิทธิ์ สุชาติลิขิตวงศ์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
32 767 ด.ช. ศิริโรจน์ รัตนะนวล โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
33 842 ด.ช. สุทธิพงศ์ เธียรวัฒนธาดา โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
34 862 ด.ช. สุรพงศ์ สัมฤทธิ์ทรัพย์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
35 921 ด.ช. อิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

  หมายเหตุ
1. ลำดับชื่อนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
2. สมาคมดาราศาสตร์ไทยจะแจ้งผลการสอบโดยจะโทรศัพท์ติดต่อนักเรียนและจัดส่งเป็นจดหมายถึงนักเรียนทุกคนที่เข้ารอบคัดเลือก จำนวน 35 คน
3. ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายมารายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2549 เวลา 08.00 น. ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
สมาคมดาราศาสตร์ไทย