โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2549
( ประจำปีดาราศาสตร์โอลิมปิกสากล 2550)กลับหน้าหลักดาราศาสตร์โอลิมปิก

โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่ายดาราศาสตร์ 1) ปี พ.ศ. 2549
จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(มูลนิธิ สอวน.) และศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย

1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสนพระทัยทางด้านดาราศาสตร์และทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี ซึ่งในครั้งนั้นตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 นับเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์ ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สืบเนื่องต่อมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงสนพระทัยในทางดาราศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
      ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะประกาศใช้ทั่วประเทศในปี 2546 แล้วนั้น หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และอวกาศได้บรรจุสาระเนื้อหาวิชาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาบังคับให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานของสากลในระดับนานาชาติ ดังนั้นมูลนิธิ สอวน. ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างยิ่ง ซึ่งทางมูลนิธิได้จัดโครงการโอลิมปิก วิชาการหลายสาขาต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฯลฯ
      ดังนั้นมูลนิธิ สอวน.และสมาคมดาราศาสตร์ไทย จึงจัดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่ายดาราศาสตร์ 1) โดยรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ทั้งหมดประมาณ 1,300 โรงเรียน ซึ่งทางมูลนิธิ สอวน. และสมาคมดาราศาสตร์ไทยจะจัดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ในช่วงวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2549

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1) จำนวน 35 คน
 2. เพื่อจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางดาราศาสตร์ระดับประเทศ
 3. เพื่อพัฒนาการศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

3. เป้าหมายของโครงการ

 1. เมื่อนักเรียนสิ้นสุดจากการเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1) จำนวน 35 คน แล้วจะจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์ 2 จำนวน 20 คน ในระหว่างเดือนมีนาคม 2550 เพื่อคัดเลือกในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
 2. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ดาราศาสตร์อย่างกว้างขวาง
 3. พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนของประเทศเข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดาราศาสตร์บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 5. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับแผนการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. วิธีดำเนินการ

ศูนย์ สอวน. (สมาคมดาราศาสตร์ไทย) กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1)

      ระยะเวลาที่เข้าค่ายในวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2549 จำนวน 10 วัน ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย จำนวนนักเรียนเข้าค่าย 35 คน โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนที่สังกัด โรงเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ประมาณ 1,300 โรงเรียน

4.2 จำนวนค่ายที่จัด เวลา สถานที่

 • ค่าย 1 ปิดเทอมต้นปี พ.ศ. 2549 จำนวน 10 วัน วันที่ 8 - 17 ตุลาคม จำนวน 35 คน
 • ค่าย 2 ปิดเทอมปลายปีการศึกษา 2549 จำนวน 11 วัน ในระหว่างวันที่ 10 - 20 มีนาคม 2550 จำนวน 20 คน
 • เมื่อสิ้นค่าย 2 จะสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าค่าย

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นนักเรียนที่สังกัด โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
 • นักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

6. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • รูปถ่ายชุดนักเรียน (หน้าตรง) ขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

      ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 50.- บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5

8. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

 • นักเรียนสามารถสมัครผ่านโรงเรียน หรือสมัครได้ด้วยตนเองโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถใช้ใบสมัครถ่ายเอกสารได้หรือพิมพ์จาก website สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://thaiastro.nectec.or.th (ดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ด้านล่างของหน้านี้)
 • เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครให้ติดรูปลงบนใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมลงชื่อ ผู้สมัครให้ครบทั้ง 3 ส่วน
 • ให้นักเรียนส่งแบบใบสมัครสอบคัดเลือก (ส่วนที่ 1) และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ส่วนที่ 2) ให้ทางโรงเรียนเพื่อจัดส่งให้สมาคมดาราศาสตร์ไทยต่อไป
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนมีจดหมายส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครมายังสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • ทางโรงเรียนสามารถให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายโดยไม่จำกัดจำนวน
 • หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549
 • หมายเหตุ: กรณีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกด้วยตัวเอง ให้นักเรียนส่งหลักฐานแบบใบสมัครทั้ง 2 ส่วนพร้อมกับถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนส่งมายังสมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยตรง

9. การคัดเลือก

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 • สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549 เวลา 13.00 - 15.30 น.
 • สถานที่สอบ โรงเรียนปทุมคงคา แขวงเอกมัย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (ข้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)
 • แผนผังที่นั่งสอบและห้องสอบให้นักเรียนตรวจสอบได้ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549 ณ บริเวณสนามสอบ
 • ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ส่วนที่ 3) มาแสดงในวันสอบ (ถ้านักเรียนไม่นำบัตรมาแสดงทางสมาคมฯไม่อนุญาตให้สอบ)

10. การประกาศผลสอบ

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2549 ทางเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://thaiastro.nectec.or.th และที่สำนักงานสมาคมดาราศาสตร์ไทย โทรศัพท์ 0-2381-7409-10 โทรสาร 0-2381-7410
 • ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ 35 คน จะมีจดหมายถึงนักเรียนโดยตรง

11. ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2549 นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์ 1 ระยะเวลาเข้าค่าย วันอาทิตย์ที่ 8 - วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 (รวม 10 วัน)
 • สถานที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  https://thaiastro.nectec.or.th
  E-Mail Address : thaiastro@inet.co.th และ thaiastro@hotmail.com
  โทรศัพท์ 0 - 2381 - 7409 - 10 โทรสาร. 0 - 2381 - 7410

12. ค่าใช้จ่าย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

      มูลนิธิ สอวน. จะเป็นผู้รับชอบ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายทุกคน

ดาวน์โหลด

 • รายละเอียดโครงการ - pdf / word
 • ใบสมัคร - pdf / word
 • บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ - pdf / word
หมายเหตุ: ไฟล์ pdf สำหรับเปิดด้วย Adobe Acrobat / ไฟล์ doc สำหรับเปิดด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด เลือกดาวน์โหลดตามสะดวก