ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"
ปีการศึกษา 2549
ศูนย์ สอวน.สมาคมดาราศาสตร์ไทยลำดับที่ ชื่อ  -   นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาย กฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ เบญจมราชรังสกฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
2 ด.ช. สุวรรณ สุวรรณรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 ด.ช. ปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 นาย ธนพนธ์ กำเนินสิทธิเสรี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 ด.ช. สมาพร ติญญนนท์ สาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
6 นาย ศิรวิศ สุรพฤกษ์ สาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
7 นาย จุมพน พวงเดช สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 ด.ช. วีรภัทร พิทยครรชิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
9 นาย รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
10 นาย กิตติคุณ วงศ์ทองผิว สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 นาย นันทวัฒน์ อุดมชาติพิทักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
12 ด.ช. ปริญญ์ จงภักดีพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
13 นาย อนุวัฒน์ ชาติกิจเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14 นาย ประธีป เลิศมงคลอักษร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ณัฐพงษ์ ทวิพร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
16 นาย อมรชัย อมรรัตน์กูลกิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 นาย สรชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
18 ด.ช. ณัฐพล เลิศอุดมวิริยะ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
19 นาย ธำรงศักดิ์ ชีวะวิสุทธิชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
20 นาย ธนวัฒน์ สุขนิ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
21 นาย นันทณัฐ นาคแนวดี ราชวินิตบางแก้ว กรุงเทพมหานคร
22 นาย วีระวิชย์ วาทีทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
23 นาย วรุต วิจิตรปรีดา มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
24 นาย คุณานนต์ ลิขิวรศักดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
25 น.ส. กนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
26 นาย พงศ์สิน พิชิตการค้า สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
27 น.ส. ลัทธพรรณ กาญจนวิฬา กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
28 นาย ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
29 นาย ธนนันต์ ธนากรรฐ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
30 นาย พัสกร ตรีวัชรีกร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ

1. ลำดับรายชื่อนักเรียน เรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย


2. นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 จะได้เป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤษภาคม 2550 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

3. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งการยืนยันผลการสอบคัดเลือกทางจดหมายถึงนักเรียนโดยตรงไปยังที่อยู่บ้าน

4. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดในการเข้าสอบแข่งขันระดับชาติดังกล่าว โดยตรงกับนักเรียนทั้ง 6 คน ทางจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ได้ให้ไว้กับสมาคมฯประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย