ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ที่ผ่านข้อเขียน

โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ใน
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550

ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย


ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 2 น.ส. กนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
2 5 นาย กฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ เบญจมราชรังสกฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
3 6 นาย กฤติเมธ ตรีธยาภิวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 11 นาย กิตติคุณ วงศ์ทองผิว สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 17 นาย คุณานนท์ ลิขิวรศักดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6 27 นาย จิรายุ สุทัศนทรวง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7 31 นาย จุมพน พวงเดช สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 33 นาย ฉัตรชัย เลขะมั่นคง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 41 นาย ณัชชา เหมปฐวี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 47 นาย ณัฐกุล สืบนุสนธิ์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
11 52 น.ส. ณัฐมาศ ทับศรีนวล พรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
12 57 นาย ทศพล สุรวัฒนาวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
13 60 นาย ธนกร จงสุขศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
14 61 นาย ธนกฤต มังคละไพบูลย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 62 นาย ธนนันต์ ธนากรรฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
16 63 นาย ธนพนธ์ กำเนินสิทธิเสรี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 65 นาย ธนวัฒน์ สุขนิ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
18 66 นาย ธนวัต จารุศิริพิพัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
19 67 นาย ธนิสร์ อภิวัฒนเดช สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
20 71 นาย ธำรงศักดิ์ ชีวะวิสุทธิชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
21 73 นาย ธีรพงษ์ มานัสคุตมากร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
22 77 ด.ช. นครินทร์ โลหิตศิริ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
23 84 นาย นันทวัฒน์ อุดมชาติพิทักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
24 91 น.ส. นุชาภา ตรีวิจิตรศิลป์ สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร
25 97 นาย ปพน เกียรติสกุลเดชา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
26 98 นาย ประธีป เลิศมงคลอักษร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
27 99 นาย ปริญญา วิจิตรวรวงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
28 100 นาย ปวรุตม์ พัฒนศิริพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
29 107 นาย ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
30 110 นาย พงศ์สิน พิชิตการค้า สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
31 116 นาย พัสกร ตรีวัชรีกร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
32 123 นาย ไพโรจน์ มธุรพงศากุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
33 138 นาย รณกฤษฏิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
34 140 นาย รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
35 147 น.ส. ลัทธพรรณ กาญจนวิฬา กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
36 148 ด.ช. วชิรวิทย์ พงษ์หิรัญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
37 151 นาย วรากร อนันตวราศิลป์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
38 154 นาย วรุต วิจิตรปรีดา มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
39 156 น.ส. ว่านขวัญ บัญชาดิฐ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี จันทบุรี
40 165 ด.ช. วีรภัทร พิทยครรชิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
41 167 นาย วีระวิชย์ วาทีทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
42 169 นาย เวทัส ศฤงฆารสกล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
43 170 ด.ญ. ศจิกาพร กลัดกลีบ พรหมมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
44 172 นาย ศรัณย์ เกิดสุวรรณ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
45 175 นาย ศวิษฐ์ ฉัตรไมตรี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
46 178 นาย ศิรวิศ สุรพฤกษ์ สาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
47 182 ด.ช. สรชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
48 187 นาย สิทธิโรจน์ อรุณขจรศักดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
49 190 น.ส. สุคนธ์ทิพย์ เสน่ห์ดุษฎี บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
50 202 นาย อนุวัฒน์ ชาติกิจเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
51 205 นาย อมรชัย อมรรัตน์กูลกิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  หมายเหตุ :
   
1. ลำดับชื่อนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
   
2. ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกข้อเขียนผ่านมาสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550
ตามตารางเวลาสอบสัมภาษณ์ ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
   
 3. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าค่ายโครงการดาราศาสตร์โอลิมปิก ม.ปลาย
ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ทาง website สมาคม ฯ และสมาคมฯ จะส่งจดหมายโดยตรงไปยังนักเรียน
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทยตารางสอบสัมภาษณ์ "ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ.2550"

ณ ห้องสมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550


ลำดับเลขที่ตามผลสอบข้อเขียน
ช่วงเวลา
ลำดับที่ 01 - 10
09:00 - 10:30 น.
ลำดับที่ 11 - 20
10:30 - 12:00 น.
ลำดับที่ 21 - 35
13:00 - 15:00 น.
ลำดับที่ 36 - 51
15:00 - 17:00 น.

  หมายเหตุ :
   
1. สัมภาษณ์ตามลำดับหมายเลขที่ประกาสผลสอบผ่านข้อเขียน
   
2. ผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ในวัน - เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
   
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-381-7409-10 โทรสาร 02-381-7410
   
4.

นักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้มาเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกฯ ในระหว่างวันที่ 10 - 21 มีนาคม 2550

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย