ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น"
ปี พ.ศ. 2551 (ค่ายดาราศาสตร์ 2)
ศูนย์ สอวน.สมาคมดาราศาสตร์ไทยลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชาย ณัฐนันท์    ตันติวัสดาการ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2 เด็กชาย ยศธร    ทะวะบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 เด็กชาย พชร    วงศ์สุทธิโกศล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 เด็กชาย ปัฐน์ โหรชัยยะ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
5 เด็กชาย วเรศ ชั้นประเสริฐ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
6 เด็กชาย ปฏิภาณ พิมุ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
7 เด็กชาย ศุภชัย    ศรีสันติธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 เด็กชาย คณิน    พูลเพิ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 เด็กชาย ไกรวัฒน์ คงเรือง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
10 เด็กชาย ภวินท์ วิรุณราช เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
11 เด็กชาย วชิรวิทย์ พงษ์หิรัญ เบญจมราชูทิศราชบุรี ราชบุรี
12 เด็กชาย วิชยุตม์ สุทธิชัชวาลย์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
13 เด็กชาย พงศ์ศิระ เกตุสวัสดิวงศ์ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
14 เด็กชาย ชยุตม์ รัศมีวิริยะนนท์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
15 เด็กหญิง ปรีชญา จริงใจ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
16 เด็กชาย คัมภีรภาพ    เลี่ยมวิทยานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 เด็กชาย ธนดล    ธรรมพงศ์พันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
18 นางสาว ชุติสรา มหาพรวศิน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
19 เด็กชาย ณัฐพงศ์    รังสิมันตุชาติ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
20 เด็กชาย คฑาวุธ ยุซิ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท


หมายเหตุ

1. ลำดับรายชื่อนักเรียน เรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย


2. นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 จะได้เป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

3. ให้นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 ให้โทรศัพท์มารายงานตัวทางโทรศัพท์มือถือที่ นายเฉลิมชัย มะกล่ำ โทรมือถือ (084)902-1762 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2551

4. นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 ให้ปฏิบัติดังนี้
4.1 อ่านกำหนดการการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งที่ 5
4.2 ดาวโหลด หนังสือยินยอมการเข้าร่วม “ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5” และส่งไปยังที่อยู่ในเอกสารดังกล่าว โดยเร็วที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2551
สมาคมดาราศาสตร์ไทย