ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการ "ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2550"
(ค่ายดาราศาสตร์ 1) ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2550
ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล   ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 22 ด.ช. กันตภณ    อมรรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2 40 ด.ช. คณิน    พูลเพิ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 42 ด.ช. คัมภีรภาพ    เลี่ยมวิทยานท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 45 ด.ช. ฆนัท    จันทรทองดี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 50 ด.ญ. จารวี แหวนดวงเด่น พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
6 89 ด.ช. ชยุตม์ รัศมีวิริยะนนท์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
7 101 ด.ญ. ชุติสรา มหาพรวศิน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
8 103 ด.ช. ไชยภพ    ภูมิวัฒน์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 123 ด.ช. ณัฐดนัย เปียสังข์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
10 131 ด.ช. ณัฐนันท์    ตันติวัสดาการ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 135 ด.ช. ณัฐพงศ์    รังสิมันตุชาติ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
12 149 ด.ช. เดชาพล เดชะอำไพ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
13 161 ด.ช. ธนดล    ธรรมพงศ์พันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14 164 ด.ช. ธนพล    โลหะชุนสิริ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 169 ด.ช. ธนวัฒน์    อรรถชัยพานิช สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
16 181 ด.ช. ธวัชชัย แสงดี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
17 220 ด.ช. น้ำต้น อนุสรณ์วิริยะกุล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
18 244 ด.ญ. ปรีชญา จริงใจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
19 251 ด.ช. ปัฐน์ โหรชัยยะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
20 268 ด.ช. พชร    วงศ์สุทธิโกศล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
21 300 ด.ญ. พิชาภรณ์ รอดละมูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
22 306 ด.ช. พีรณัฐ    ปึงพิพัฒน์ตระกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
23 311 ด.ญ. แพรวา สนจีน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
24 316 ด.ช. ภคพล    ศุภนิรัติศัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
25 329 ด.ช. ภัทรวุฒิ    ธารวณิชย์การ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
26 361 ด.ช. วชิรวิทย์ พงษ์หิรัญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
27 363 ด.ช. วรพัทธ์    ชิวธนาสุนทร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
28 371 ด.ญ. วริษฐา พนาสวัสดิ์วงศ์ สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
29 372 ด.ช. วเรศ ชั้นประเสริฐ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
30 376 ด.ช. วัชรวิทย์    วัชราเรืองวิทย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
31 393 ด.ช. วีรวิทย์ ลาภอนันตผล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
32 417 ด.ช. ศิวกร    ปัญญาวัฒนานุกูล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
33 427 ด.ญ. เศรษฐ์ญบงกร เรืองสุวรรณ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
34 437 ด.ช. สิทธิโชค    ประสพโชค สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
35 457 ด.ช. สุภาษ ธรรมพิทักษ์ เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

  หมายเหตุ
   
1. ลำดับชื่อนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
2. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งผลการสอบโดยจะจัดส่งเป็นจดหมายโดยตรงถึงนักเรียนทุกคนที่เข้ารอบคัดเลือก
จำนวน 35 คน
3. ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าค่ายได้มารายงานตัว วันอังคารที่ 9 ตุลาคม เวลา 08.00 น.
ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย