ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย
โครงการ "ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2550"
(ค่ายดาราศาสตร์ 1) ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2550
ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 ที่  ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. กวิน ทัสทะเสน โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
2 ด.ญ. กัญญาภัค สาสงเคราะห์ โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
3 ด.ช. ไกรวัฒน์ คงเรือง โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
4 ด.ช. คฑาวุธ ยุซิ โรงเรียน ชัยนาทพิยาคม ชัยนาท
5 ด.ช. คณิน    พูลเพิ่ม โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6 ด.ช. คัมภีรภาพ    เลี่ยมวิทยานท์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7 ด.ช. จอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
8 ด.ญ. จารวี แหวนดวงเด่น โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
9 ด.ช. จิรทีปต์    เจริญใจ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 ด.ช. ชยุตม์ รัศมีวิริยะนนท์ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
11 ด.ญ. ชุติสรา มหาพรวศิน โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
12 ด.ช. ณัฐดนัย เปียสังข์ โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
13 ด.ช. ณัฐนันท์    ตันติวัสดาการ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14 ด.ช. ณัฐพงศ์    รังสิมันตุชาติ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ณัฐพล    ปุณฑวชิรพันธ์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
16 ด.ช. เดชาพล เดชะอำไพ โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
17 ด.ช. ธนดล    ธรรมพงศ์พันธ์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
18 ด.ญ. ธัญชนก กมลกุลาจารย์ โรงเรียน สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
19 ด.ช. ปฏิภาณ พิมุ โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
20 ด.ญ. ปรีชญา จริงใจ โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
21 ด.ช. ปัฐน์ โหรชัยยะ โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
22 ด.ช. พงศกร ธุวไมตรี โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
23 ด.ช. พงศ์ศิระ เกตุสวัสดิวงศ์ โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
24 ด.ช. พชร    วงศ์สุทธิโกศล โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
25 ด.ญ. พันธ์วิรา จงธนพิศุทธิ์ โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
26 ด.ญ. พิชาภรณ์ รอดละมูล โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
27 ด.ช. ภควุฒ ตั้งเจริญบำรุงสุข โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
28 ด.ช. ภวินท์ วิรุณราช โรงเรียน เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
29 ด.ช. ภัทรพล    เสนาจักร์ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
30 ด.ญ. มณฑกานต์ คล้ายดี โรงเรียน สิงห์บุรี สิงห์บุรี
31 ด.ช. ยศธร    ทะวะบุตร โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
32 ด.ช. วชิรวิทย์ พงษ์หิรัญ โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
33 ด.ช. วเรศ ชั้นประเสริฐ โรงเรียน วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
34 ด.ช. วิชยุตม์ สุทธิชัชวาลย์ โรงเรียน วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
35 ด.ช. ศุภชัย    ศรีสันติธรรม โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


  หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย