ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"
ปี พ.ศ. 2551รุ่นที่ 5
ศูนย์ สอวน.สมาคมดาราศาสตร์ไทยลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาย ธนวุฒิ ธนาธิบดี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2 นาย สมาพร ติญญนนท์ สาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
3 นาย ทวีรักษ์ ทูลพุทธา พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
4 นางสาว วิชวรรณ สกุลสุพิชญ์ เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
5 นาย จินตวัต บัวสวัสดิ์ พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
6 เด็กชาย อิทธิพัฒน์ พรหมนรกิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว อภิชญา เรืองไชย โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
8 นาย ศิวทัศน์ ปวงราบ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
9 นาย วรทย์ พิพัฒน์ประทานพร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 นาย ปพน ธรรมวสุพงษ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
11 นาย จักริน ชาญปภัชพล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
12 นาย ชลนิมิตร เอกสัมพันธภาพ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
13 นาย วุฒิพรหม แสงนิกรเกียรติ มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
14 นาย วิชิต ธีรไกรศรี ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
15 นางสาว ชมบงกช จินดาคมน์ ปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร
16 นางสาว ปารวี วีชะรังสรรค์ โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
17 นาย จาตุรนต์ ภูเวียง สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา ชลบุรี
18 นาย คณินทร์ อุดมทรัพย์ อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
19 นาย กรกช เหลืองอรุณ มัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
20 นางสาว ณัฐกานต์ จิตพิมพ์ อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
21 นาย พันธกานต์ แสงอร่าม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
22 นาย ณรงค์ชัย พงษ์ธะนะ อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
23 นาย วิศรุต บัณฑิตยธรรม อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
24 นางสาว อารยา บุญชัยสิทธิพงศ์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
25 นางสาว เทวิกา เกษมสุข โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
26 นาย กิจจา ฤกษ์รุ่งจริยา มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
27 นาย อัครวัชร์ พงษ์ประเสริฐ อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
28 นางสาว เบญจมาศ สว่างวรรณวงศ์ อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
29 นางสาว กานดา ไตรสินธุ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
30 นาย ธนาธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
31 นางสาว ชุติมา บุญล้อม ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
32 นาย คันธ์เนตี แซ่ห่าน โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
33 นาย ณัฐนันท์ วงศ์ศิลากิจ อยุธยาวิทยาลัย อยุธยา


หมายเหตุ

1. ลำดับรายชื่อนักเรียน เรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย


2. นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 จะได้เป็นตัวแทนเข้าสอบแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

3. ให้นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 ให้โทรศัพท์มารายงานตัวทางโทรศัพท์มือถือที่ นายเฉลิมชัย มะกล่ำ โทรมือถือ (084)902-1762 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2551

4. นักเรียนที่มีคะแนนลำดับที่ 1 - 6 ให้ปฏิบัติดังนี้
4.1 อ่านกำหนดการการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งที่ 5
4.2 ดาวโหลด หนังสือยินยอมการเข้าร่วม “ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5” และส่งไปยังที่อยู่ในเอกสารดังกล่าว โดยเร็วที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2551
สมาคมดาราศาสตร์ไทย