ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย
โครงการ "ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ. 2551"
ระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2551
ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ลำดับที่ ชื่อ  นามสกุล  โรงเรียน  จังหวัด 
1 นาย กรกช  เหลืองอรุณ  โรงเรียน มัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
2 นาย กิตติคุณ  วงศ์ทองทิว  โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
3 นาย คณินทร์  อุดมทรัพย์  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย  อยุธยา 
4 นาย คันธ์เนตี  แซ่ห่าน  โรงเรียน โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
5 นาย จักริน  ชาญปภัชพล  โรงเรียน โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
6 นาย จิรพัทธ์  จงลักษณมณี  โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร 
7 นาย ชลนิมิตร  เอกสัมพันธภาพ  โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร 
8 น.ส. ชุติมา  บุญล้อม  โรงเรียน ศรียานุสรณ์  กรุงเทพมหานคร 
9 นาย ณรงค์ชัย  พงษ์ระนะ  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย  อยุธยา 
10 น.ส. ณัฐกานต์  จิตพิมพ์  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย  อยุธยา 
11 นาย ณัฐนันท์  วงศ์ศิลากิจ  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย  อยุธยา 
12 น.ส. เบญจมาศ  สว่างวรรณวงศ์  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย  อยุธยา 
13 นาย ปพน  ธรรมวสุพงษ์  โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 
14 น.ส. ปารวี  วีชะรังสรรค์  โรงเรียน โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15 นาย ปิยนัฐ  เวียงคำ  โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 
16 นาย พันธกานต์  แสงอร่าม  โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  กรุงเทพมหานคร 
17 นาย ภูมิทรัพย์  มโนนุกูล  โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
18 นาย รณชัย  ภัทรพิธาน  โรงเรียน สาธิต มศว.ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
19 นาย วงศกฤต  ช่างปรีชา  โรงเรียน สตรีสมุทรปราการ  สมุทรปราการ 
20 นาย วรทย์  พิพัฒน์ประทานพร  โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
21 น.ส. วิชวรรณ  สกุลสุพิชญ์  โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
22 นาย วิชิต  ธีรไกรศรี  โรงเรียน ปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
23 นาย วิทวัส  พรเสฎฐ์  โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 
24 นาย วิศรุต  บัณฑิตยธรรม  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย  อยุธยา 
25 นาย วีระชัย  เชาว์  โรงเรียน อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร 
26 นาย วุฒิพรหม  แสงนิกรเกียรติ  โรงเรียน มัธยมวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
27 น.ส. ศิริเพ็ญ  สงวนงาม  โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 
28 นาย ศิวทัศน์  ปวงราบ  โรงเรียน โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
29 นาย สมาพร  ติญญนนท์  โรงเรียน สาธิต มศว.ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
30 น.ส. อภิชญา  เรืองไชย  โรงเรียน โยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
31 นาย อัครวัชร์  พงษ์ประเสริฐ  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย  อยุธยา 
32 น.ส. อารยา  บุญชัยสิทธิพงศ์  โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม  กรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ :

  1. ลำดับนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
  2. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทางโทรศัพท์ฺ ไปยังนักเรียนที่สอบผ่านเข้ารอบ 32 คน โดยตรงทุกคน
  3. ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 08.00 น. ณ หน้าห้องสมาคมดาราศาสตร์ไทย ถ้าไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
  4. นักเรียนมาเข้าค่ายในวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2551

ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2551
สมาคมดาราศาสตร์ไทย