ห้องภาพท้องฟ้า

NGC1365 in Fornax

NGC1365 in Fornax

ถ่ายภาพโดย : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

สถานที่ : อช. ภูหินร่องกล้า

วัน/เวลา : 14 ธันวาคม 2552

SBIG ST-10XME ผ่านฟิลเตอร์ L, R, G, B Luminance 6 ภาพ x 10 นาที bin 1x1 R,G และ B อย่างละ 3 ภาพ x 5 นาที bin 2x2 รวมเวลาถ่ายภาพ 105 นาที, กล้อง Takahashi TOA-130 ความยาวโฟกัส 1,000 ม.ม. f/7.7 เม้าท์ Astro-Physics 900 GTO โปรแกรมใช้ในการปรับภาพ Maxim DL และ Photoshop