ห้องภาพท้องฟ้า

Galaxy M-74 in Pisces

Galaxy M-74 in Pisces

ถ่ายภาพโดย : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ (losmandy@asianet.co.th)

สถานที่ : อช. ภูหินร่องกล้า

วัน/เวลา : 15 ธันวาคม 2552

SBIG ST-10XME ผ่านฟิลเตอร์ L, R, G, B Luminance 4 ภาพ x 10 นาที bin 1x1 R,G และ B อย่างละ 3 ภาพ x 5 นาที bin 2x2 รวมเวลาถ่ายภาพ 85 นาที, กล้อง Takahashi TOA-130 ความยาวโฟกัส 1,000 ม.ม. f/7.7 เม้าท์ Astro-Physics 00 GTO โปรแกรมใช้ในการปรับภาพ Maxim DL, Registar และ Photoshop