ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาในเมืองไทย

สุริยุปราคาในเมืองไทย

ถ่ายภาพโดย : นายบัญญัติ ช่วยคง (bundung2@hotmail.com)

สถานที่ : โรงเรียนชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วัน/เวลา : วันที่ 24 ตุลาคม 2538

Fuji100, ใช้กล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว