M45 กระจุกดาวลูกไก่

M45 กระจุกดาวลูกไก่
ถ่ายภาพโดย : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์ (Sky Observer Group)
สถานที่ : รังสิต ปทุมธานี
วัน/เวลา : 15 มีนาคม 2548
เวลาถ่ายผ่านฟิลเตอร์ L:R:G:B 10:15:15:15 นาที รวม 55 นาที เวลาถ่ายผ่านฟิลเตอร์ R:G:B 20:20:20 นาที รวม 60 นาที กล้องถ่ายภาพ CCD SBIG-ST-10XME ผ่านกล้องหักเหแสง Takahashi FSQ-106 ความยาวโฟกัส 530 ม.ม. f/5 เม้าท์ EM-200 USDIII TemmaII