ประกาศผลการสอบดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2547
ครั้งที่ 1

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ศูนย์ สอวน. ประเภท รางวัลพิเศษ
รางวัลที่ได้รับ
 
 ด.ช. ทรงเกียรติ  นุตาลัย  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ศูนย์ สอวน. สดท. เหรียญทอง  HT, HL
 ด.ช. กษม   อิทธิสวัสดิ์พันธุ์  สุโขทัยวิทยาคม  ศูนย์ สอวน. มช. เหรียญทอง  
 ด.ญ. ณัฐธิดา  มะโนรส  นารีรัตน์จังหวัดแพร่  ศูนย์ สอวน. มช. เหรียญทอง  WA
 ด.ช. นัฐพงศ์  ธรรมสาร  อุดรพิทยานุกุล  ศูนย์ สอวน. มข. เหรียญทอง  
 ด.ช. สรสิช  จิระวิชิตชัย  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ศูนย์ สอวน. สดท. เหรียญเงิน  
 ด.ญ. นัทธมน  ถาวรพิทักษ์  สาธิตศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศูนย์ สอวน. มข. เหรียญเงิน  
 ด.ช. พิสิฏฐ  นิธิยานันท์    วัดสุทธิวราราม          ศูนย์ สอวน. สดท. เหรียญเงิน  HO
 ด.ช. เอกลักษณ์  มาลา  จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ศูนย์ สอวน. มช. เหรียญเงิน  
 ด.ช. เฉลิมพล  สุริวรรณ  สาธิตศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์ สอวน. มช. เหรียญเงิน  
 ด.ช. นรธิป  นพฤทธิ์      สวนกุหลาบวิทยาลัย  ศูนย์ สอวน. สดท. เหรียญทองแดง  
 ด.ช. สุเมธา  วาฤทธิ์  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ศูนย์ สอวน. มช. เหรียญทองแดง  
 ด.ช. ธนา  ทองศรีคำ   สวนกุหลาบวิทยาลัย  ศูนย์ สอวน. สดท. เหรียญทองแดง  
 ด.ญ. ธัญนันท์  ภูผาจง  ประโคนชัยพิทยาคม  ศูนย์ สอวน. มข. เหรียญทองแดง  
 ด.ช. จิรเมธ  ช้างคล่อม  ศรียาภัย  ศูนย์ สอวน. มว. เหรียญทองแดง  
 ด.ช. อาฎิล  ศิริพัธนะ  เบญจมราชูทิศ  ศูนย์ สอวน. มว. เกียรติคุณประกาศ  
 ด.ญ. ณิชา  ลีโทชวลิต    สตรีวิทยา  ศูนย์ สอวน. สดท. เกียรติคุณประกาศ  
 ด.ช. ชลทิศ    เขื่อนแก้ว  สาธิตศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์ สอวน. มช. เกียรติคุณประกาศ  
 ด.ช. พงศ์ภัค  ชิดชอบ  สุรววิทยาคาร  ศูนย์ สอวน. มข. เกียรติคุณประกาศ  
 ด.ญ. วัลยา  หอมสุวรรณ์  ระยองวิทยาคม  ศูนย์ สอวน. มข. เกียรติบัตร  
 ด.ญ. ลภัสรดา  แต้ไมตรี  ปราจิณราษฎรอำรุง  ศูนย์ สอวน. มข. เกียรติบัตร  
 ด.ช. พายุ  ปลั่งดี       ประทิววิทยา  ศูนย์ สอวน. มว. เกียรติบัตร  
 ด.ญ. มัญชุกร  ลีละตานนท์  เบญจมราชูทิศ  ศูนย์ สอวน. มว. เกียรติบัตร  
 ด.ช. ดลมนรรจน์  สันติยานนท์  ศรียาภัย  ศูนย์ สอวน. มว. เกียรติบัตร  
 ด.ช. สรวัฒก์  สุมานิตย์   สุราษฎร์ธานี  2  ศูนย์ สอวน. มว. เกียรติบัตร  
ตัวย่อ ความหมาย
HT  คะแนนสอบภาคทฤษฎีสูงสุด
 HL  คะแนนสอบภาคปฏิบัติการสูงสุด
 HO  คะแนนสอบภาคสังเกตการณ์สูงสุด
WA  Woman in Astronomy Award