รายงานการสังเกตการณ์ฝนดาวตกสิงโต 17/18 พฤศจิกายน 2541

21 พฤศจิกายน 2541 รายงานโดย: วิศรุต เพ็ชร์ทองคำ (viskam@cscoms.com)
สถานที่ : จุลดิศคอปเปอเรต กม.21 ถ.ธนรัชต์ ( มกุฏคีรีวันประมาณ 3-5 กม.)
วันที่สำรวจ : วันที่ 17 กรกฎาคม 2541 เวลาที่สำรวจ 01.00 - 05.00 น.
จำนวนที่นับได้ : 131 ดวง (ใช้เครื่องนับเมื่อเห็นและผู้ที่ร่วมในเหตุการณ์เห็น)
อุณหภูมิแวดล้อม : 20°C ความชื้นสัมพัทธ์ 94%วิมุติ วสะหลาย [wimut@hotmail.com]