ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

ถ่ายภาพโดย : ดร. ตรีเดชน์ กิตติอัชวาลย์ (k_treedej@hotmail.com)

สถานที่ : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วัน/เวลา :

Canon EOS 550, f/9.0, 2 วินาที