ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (2)

จันทรุปราคาเต็มดวง ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (2)

ถ่ายภาพโดย : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สถานที่ : ณ ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

วัน/เวลา : 10 ธันวาคม 2554

Canon EOS 550D, 3 วินาที, f/9.0