ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเรียงแถว

ดาวเรียงแถว

ถ่ายภาพโดย : นายไพรศักดิ์ บวรวงศ์ดิลก

สถานที่ : เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วัน/เวลา : 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:15 น.

ดาวเรียงแถว