สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี