ดาราศาสตร์สัญจร : ชมสุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษ

19-23 กรกฎาคม 2552 (5 วัน 3 คืน)

ดาราศาสตร์สัญจร ชมสุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2552 จะเกิดปรากฏการณ์ "สุริยุปราคาเต็มดวง" ที่ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบังจนทำให้ท้องฟ้ามืดลงจนสามารถมองเห็นดาวได้ เส้นทางคราสเริ่มต้นที่อินเดีย ผ่านประเทศจีน เกาะเล็กๆ ทางใต้ของญี่ปุ่นและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ระยะเวลาการเกิดคราสเต็มดวงนานถึง 6 นาที 39 วินาที ซึ่งนับว่ายาวนานที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21…

สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ถูกขนานนามว่า "สุริยุปราคาเต็มดวงแห่งศตวรรษ" เนื่องจากมีช่วงเวลามืดเต็มดวงยาวนานที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพราะนับจากปีนี้ไปอีก 123 ปี จึงจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงยาวนานอีกครั้งหนึ่งในอเมริกากลาง…

สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร เชิญชวนท่านสมาชิกและผู้สนใจไปชมสุริยุปราคาเต็มดวงที่ เมืองเจี่ยซิง ใกล้มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์ที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต เมื่อดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังจนมิดลงในเวลากลางวันนานเกือบ 6 นาที แสงสว่างรอบตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ท้องฟ้าเปลี่ยนสีคล้ายเวลาใกล้ค่ำและอุณหภูมิรอบตัวจะเย็นลง…

ขณะเกิดคราสท่านจะได้พบปรากฏการณ์ลูกปัดเบลีและปรากฏการณ์แหวนเพชรขณะคราสเริ่มต้นและสิ้นสุดลง รวมถึงโอกาสในการสังเกตบรรยากาศของดวงอาทิตย์ได้ขณะที่ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบังมืดมิดทั้งดวงเท่านั้นที่เรียกว่า คอโรนา (corona) ท้องฟ้ามืดพอจะเห็นดาวเคราะห์และดาวฤกษ์หลายดวง เช่น ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวซิริอัส กล้องสองตาและกล้องโทรทรรศน์จะช่วยให้มองเห็น เปลวสุริยะ (prominence) เป็นพวยแก๊สพุ่งออกมาใกล้ขอบดวงอาทิตย์…

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังนำท่านชมแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดยาวนานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ชมทิวทัศน์ 360 องศา ของเมืองเซี่ยงไฮ้ยามสนธยา บนหอคอยทีวีไข่มุกที่สูงสุดในเอเชียถึง 468 เมตร พร้อมชมอุโมงค์แคปซูลใต้น้ำลึก 20 เมตร นั่งรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ล่องเรือสัมผัสบ้านเรือนสองฝั่งคลอง ชมสถาปัตยกรรมโบราณ ณ เมืองมรดกโลกโจวจวง ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติดั่งสรวงสวรรค์บนปฐพี ชมการแสดงแสง สี เสียง อลังการ "The Night of Xihu Show" ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อี้ โหว และรับประทานอาหารเลิศรสเป็นพิเศษทุกมื้อ เช่น กุ้งมังกร หมูพันปีเนื้อนุ่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย...

กำหนดวันเดินทาง

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม - วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552 (5 วัน 3 คืน)

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ ท่านละ
ผู้ใหญ่พักคู่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 28,800 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มเงิน 3,000 บาท
สมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย (ขอสงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกเท่านั้น) 28,500 บาท
สมัครเป็นกลุ่ม จำนวน 5 คนขึ้นไป 28,300 บาท
สมัครเป็นกลุ่ม จำนวน 10 คนขึ้นไป 27,800 บาท
ราคาทัวร์รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ ชั้นทัศนาจร ไป - กลับพร้อมคณะ
 2. ค่าวีซ่าแบบยื่นปรกติเข้าประเทศจีน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 5. ถุงผ้าสุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2552 ที่เซี่ยงไฮ้
 6. ค่าเอกสารประกอบการดูสุริยุปราคาเต็มดวง 22 กรกฎาคม 2552 เช่น แว่นสุริยะ, คู่มือดูสุริยุปราคาเต็มดวง, แผนที่ฟ้า
 7. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 8. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 9. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 10. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 11. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 12. ทิปไกด์ คนขับรถ ท้องถิ่น
 13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 2. ค่ากระเป๋าเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
หมายเหตุ
 1. เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสมาคมฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 3. ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของสมาคมฯ
 4. ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางสมาคมฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางสมาคมฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 5. ทางสมาคมฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางสมาคมฯ ทางสมาคมฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 2,500.- บาท ภายในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552 หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552
 2. ในกรณีสมัครเข้ามาเป็นกลุ่ม ถ้ามีการยกเลิกไม่ตรงตามเงื่อนไขของราคากลุ่ม ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการตามเงื่อนไขของราคาเต็ม
 3. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
 1. หากท่านยกเลิกการเดินทาง สมาคมดาราศาสตร์ไทยสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 2,500.- บาท
 2. หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 3 มิถุนายน 2552 คืนเงินส่วนที่เหลือจากค่ามัดจำ 2,500.- บาท
 3. หากท่านชำระเงินส่วนที่เหลือมาแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วท่านยกเลิกการเดินทางภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 คืนเงินส่วนที่เหลือจากค่ามัดจำ 2,500.- บาท
 4. หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 สมาคมดาราศาสตร์ไทย เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้วไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ (อัดภาพด้วยกระดาษปกติ)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรือรูปที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานทูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 • ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200.- บาท
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.- บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • สมาคมดาราศาสตร์ไทย โทร. 02-381-7409-10 ; E-mail : thaiastro@hotmail.com
 • คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม โทร. 086-889-1672

ดาวน์โหลด

อื่น ๆ