ถ่ายทอดสด ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : 6 มิถุนายน 2555 ถ่ายทอดสด ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : 6 มิถุนายน 2555

สมาคมดาราศาสตร์ไทยร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมและถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 จากบริเวณสนามหน้าตึกบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

หน้าแรก ภาพถ่ายกิจกรรม • ภาพถ่ายปรากฏการณ์ ภาพถ่ายและกิจกรรมในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม