> หน้ากิจกรรม


รับผู้แทนแข่้งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก IOAA

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2550