กิจกรรมโครงการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู"
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1
วันเสาร์ที่ 26-27 มีนาคม 2554
ณ หาดสองแควรีสอร์ท ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พรชัย รังษีธนะไพศาล28 สิงหาคม 2554

สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู"ขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก พ.ศ. 2544 นำไปสู่หลักสูตร พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตร เพื่อบรรลุตามตัวชี้วัดของสาระที่ 7 ได้แก่ "ดาราศาสตร์และอวกาศ" ตั้งแต่ระดับชั้นประถมต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูผู้สอนที่ต้องมีประสบการณ์ตรง โดยมีการทดลองปฏิบัติการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการสอนดียิ่งขึ้น สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ออกแบบกิจกรรม ใบงาน และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ที่จะทำให้การเรียนการสอนบรรลุตามเนื้อหาสาระและตัวชี้วัด อาทิ การใช้แผนที่ฟ้า การเข้าใจทรงกลมฟ้า (Celestial sphere) อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติการสังเกตการณ์ ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว สมาคมดาราศาสตร์ไทยซึ่งมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู" ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและตัวชี้วัดของหลักสูตร พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนแก่นักเรียน อาจารย์และสถาบันการศึกษา

สมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 26-27 มีนาคม 2554 (2 วัน 1 คืน) ได้มีอาจารย์จากทั่วทุกภาคสมัครเข้ามาอบรมเป็นจำนวนมาก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีอาจารย์สมัครเข้ามาจำนวน 28 ท่าน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีอาจารย์สมัครเข้ามาจำนวน 67 ท่าน รวมทั้งหมด 95 ท่าน สถานที่ใช้การอบรม ณ หาดสองแควรีสอร์ท ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทยมีทีมวิทยากรที่ผ่านการอบรมและติวนักเรียนที่สอบแข่งขัน ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOAA) จนได้รับเหรียญรางวัล เช่น เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ได้เหรียญรางวัลทุกครั้งที่ส่งนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับชาติ อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู" รุ่นที่ 1 จนจบหลักสูตรจะได้รับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ท่านอาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

| หน้าที่ 2 >>