ประมวลภาพโครงการอบรมดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู พ.ศ. 2556
รุ่นที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 5-6 มกราคม 2556