ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านสัมภาษณ์
โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อเข้าค่ายในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม - วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550
ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ลำดับที่ เลขที่สอบ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 2 น.ส. กนกวรรณ ศักดิ์สกุลไกร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
2 5 นาย กฤตภาส ชาญชัยวรวิทย์ เบญจมราชรังสกฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
3 11 นาย กิตติคุณ วงศ์ทองผิว สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 17 นาย คุณานนท์ ลิขิวรศักดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 31 นาย จุมพน พวงเดช สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
6 33 นาย ฉัตรชัย เลขะมั่นคง สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7 62 นาย ธนนันต์ ธนากรรฐ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 63 นาย ธนพนธ์ กำเนินสิทธิเสรี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 65 นาย ธนวัฒน์ สุขนิ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 71 นาย ธำรงศักดิ์ ชีวะวิสุทธิชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
11 84 นาย นันทวัฒน์ อุดมชาติพิทักษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
12 98 นาย ประธีป เลิศมงคลอักษร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
13 107 นาย ปิยวัฒน์ ดิลกธรสกุล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
14 110 นาย พงศ์สิน พิชิตการค้า สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 116 นาย พัสกร ตรีวัชรีกร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
16 140 นาย รวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
17 147 น.ส. ลัทธพรรณ กาญจนวิฬา กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
18 151 นาย วรากร อนันตวราศิลป์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
19 154 นาย วรุต วิจิตรปรีดา มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
20 165 ด.ช. วีรภัทร พิทยครรชิต บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
21 167 นาย วีระวิชย์ วาทีทิพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
22 175 นาย ศวิษฐ์ ฉัตรไมตรี สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
23 178 นาย ศิรวิศ สุรพฤกษ์ สาธิต มศว ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
24 182 ด.ช. สรชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
25 202 นาย อนุวัฒน์ ชาติกิจเจริญ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
26 205 นาย อมรชัย อมรรัตน์กูลกิจ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :

  1. ลำดับชื่อนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
  2. ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2550 เวลา 08.00 น. หน้าห้องสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย