ดาราศาสตร์โอลิมปิก


รุ่นที่ 5ปีการศึกษา 2550

 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รายละเอียดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 5 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)"

ค่ายที่ 1 รอบ 35 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2550)

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าค่าย รอบ 35 คน
ประกาศผลสอบคัดเลือก รอบ 35 คน
• ตารางเรียนค่าย 1 (Microsoft Excel / Adobe Acrobat Reader)
• ใบตอบรับแจ้งความจำนงเข้าค่าย (สำหรับผู้ปกครอง) (Microsoft Word / Adobe Acrobat Reader)

ค่ายที่ 2 รอบ 20 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2551)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าค่าย รอบ 20 คน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" ปีการศึกษา 2550 (รอบคัดเลือกเหลือ 6 คน เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัย นเรศวร จ.พิษณุโลก)

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 31 มีนาคม 2551)
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมกิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่น 5 ปี พ.ศ. 2551
ดาวน์โหลด ใบตอบรับแจ้งความจำนงเข้าค่ายสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมกิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่น 5 ปี พ.ศ. 2551
รายละเอียดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 5 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)"
ดาวโหลดใบสมัีครสอบคัดเลือก
ดาวโหลดบัตรประจำตัวเข้าสอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" ปีการศึกษา 2550 (รอบคัดเลือกเหลือ 6 คน เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัย นเรศวร จ.พิษณุโลก)

 

รุ่นที่ 4ปีการศึกษา 2549

 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

รายละเอียดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)"

ค่ายที่ 1 รอบ 35 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2549)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าย 1)
ตารางเรียนค่าย1

ค่ายที่ 2 รอบ 20 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-21 มีนาคม 2550)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าย 2)
ตารางเรียนค่าย 2 (file Exel) / ตารางเรียนค่าย 2 (file Acrobat reader)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" ปีการศึกษา 2549 (รอบคัดเลือกเหลือ 6 คน เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ)

 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-21 มีนาคม 2550)
   
รายละเอียดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)"

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ที่ผ่านข้อเขียน โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านสัมภาษณ์ โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางเรียน (file Exel) / ตารางเรียน (file Acrobat reader)
ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย" ปีการศึกษา 2549 (รอบคัดเลือกเหลือ 6 คน เพื่อเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ)

 
   

รุ่นที่ 3ปีการศึกษา 2548

 
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 
รายละเอียดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 3 (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)"

ค่ายที่ 1 รอบ 35 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2548)

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เข้าค่ายดาราศาสตร์ 1)
ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ค่าย 1

ค่ายที่ 2 รอบ 20 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 28 มีนาคม 2549)
• ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (เข้าค่ายดาราศาสตร์ 2)
• ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ค่าย 2 ระหว่างวันที่ 18 - 28 มีนาคม 2549
 
   รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 1 เมษายน 2549)
   
รายละเอียดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกครั้งที่ 3 (รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี)"

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก" รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบเหลือ 20 คน
• ภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
   

รุ่นที่ 2ปีการศึกษา 2547

 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
• รอบ 35 คน - - ค่ายที่ 1 (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2547)
• รอบ 20 คน - - ค่ายที่ 2 (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 20 มีนาคม 2548)
การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ( จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2548)
 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
• รอบ 20 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 11 เมษายน 2548)
การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ( จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2548)
   

รุ่นที่ 1ปีการศึกษา 2546

 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
รอบ 35 คน - - ค่ายที่ 1 (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 15 ตุลาคม 2546)
รอบ 20 คน - - ค่ายที่ 2 (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 23 มีนาคม 2547)
การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ( จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2547)
 
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   
รอบ 20 คน (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 12 เมษายน 2547)
การแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ (จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2547)