ประกาศผลการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ค่ายดาราศาสตร์ 2)/2550

ตามที่ศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 1) ปีการศึกษา 2550 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก จำนวนนักเรียน 20 คน เพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1 ด.ช. ไกรวัฒน์ คงเรือง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
2 ด.ช. คฑาวุธ ยุซิ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
3 ด.ช. คณิน พูลเพิ่ม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
4 ด.ช. คัมภีรภาพ เลี่ยมวิทยานนท์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5 ด.ช. ชยุตม์ รัศมีวิริยะนนท์ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
6 ด.ญ. ชุติสรา มหาพรวศิน บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
7 ด.ช. ณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8 ด.ช. ณัฐพงศ์ รังสิมันตุชาติ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
9 ด.ช. ธนดล ธรรมพงศ์พันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
10 ด.ช. ปฏิภาณ พิมุ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
11 ด.ญ. ปรีชญา จริงใจ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
12 ด.ช. ปัฐน์ โหรชัยยะ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
13 ด.ช. พงศ์ศิระ เกตุสวัสดิวงศ์ พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
14 ด.ช. พชร วงศ์สุทธิโกศล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. ภวินท์ วิรุณราช เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
16 ด.ช. ยศธร ทะวะบุตร สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
17 ด.ช. วชิรวิทย์ พงษ์หิรัญ เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
18 ด.ช. วเรศ ชั้นประเสริฐ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
19 ด.ช. วิชยุตม์ สุทธิชัชวาลย์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
20 ด.ช. ศุภชัย ศรีสันติธรรม สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :

  1. ลำดับนักเรียนเรียงตามตัวอักษร
  2. สมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทางจดหมาย ไปยังนักเรียนที่สอบผ่านเข้ารอบ 20 คน โดยตรงทุกคน
  3. ค่ายดาราศาสตร์ 2 จะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม 2551 โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2550
สมาคมดาราศาสตร์ไทย